Mercedes-Benz A-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - Accu (auto) - Pechhulp - Mercedes-Benz A-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz A-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Voor werkzaamheden aan de accu, zoals het uit- en inbouwen, zijn speciaal gereedschap en vakkennis noodzakelijk. Daarom werkzaamheden aan de accu altijd bij een gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren.

WAARSCHUWING Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de accu kunnen tot bijvoorbeeld kortsluiting leiden. Dat kan leiden tot functiebeperkingen van veiligheidsrelevante systemen, zoals het verlichtingssysteem, het ABS (antiblokkeersysteem) of het ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma). De bedrijfsveiligheid van de auto kan beperkt zijn.

U kunt de controle over de auto verliezen, bijvoorbeeld:

Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Bij kortsluiting of een gelijkwaardige storing direct contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats. Niet verder rijden. Werkzaamheden aan de accu altijd bij een gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren.

 

Meer informatie over het ABS  en het ESP .

WAARSCHUWING Elektrostatische oplading kan tot vonkvorming leiden en daardoor het zeer explosieve gasmengsel uit een accu ontsteken. Er bestaat explosiegevaar!

Direct voor het aanraken van de accu de metalen carrosserie aanraken, om een aanwezige elektrostatische oplading af te bouwen.

 

Het zeer explosieve gasmengsel ontstaat bij het opladen van de accu en tijdens de starthulp.

Er altijd op letten, dat noch u noch de accu elektrostatisch opgeladen zijn. Elektrostatische oplading ontstaat bijvoorbeeld:

WAARSCHUWING Bij het opladen van een accu komt waterstofgas vrij. Als u een kortsluiting veroorzaakt of als er vonkvorming optreedt, kan het waterstofgas ontsteken. Explosiegevaar!

WAARSCHUWING Accuzuur is een agressieve stof. Er bestaat gevaar voor letsel!

Het mag niet met de huid, ogen of kleding in aanraking komen. Geen accugassen inademen. Niet over de accu buigen. Kinderen uit de buurt van de accu houden. Accuvloeistof direct grondig met veel schoon water afspoelen en zo snel mogelijk contact opnemen met een arts.

Milieu-aanwijzing

Batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is wettelijke verboden, deze samen met het huisvuil af te voeren. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.
Batterijen op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Oude batterijen bij een gekwalificeerde werkplaats of bij de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Aanwijzing 

De accu regelmatig bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

De onderhoudsintervallen in het onderhoudsboekje in acht nemen of voor meer informatie contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Werkzaamheden aan de accu altijd bij een gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren. Als het in uitzonderingsgevallen beslist noodzakelijk is dat u zelf de accukabels losmaakt, er beslist op letten dat: De accu en de afdekking van de plusklem moeten tijdens het gebruik altijd stevig gemonteerd zijn.  

De veiligheidsaanwijzingen en beschermingsmaatregelen bij het werken aan de accu opvolgen.

Explosiegevaar
Vuur, open licht en roken zijn bij het werken aan een accu verboden. Vonkvorming voorkomen.
Accuzuur is een agressieve stof. Het mag niet met de huid, ogen of kleding in aanraking komen.

Geschikte beschermende kleding dragen, in het bijzonder handschoenen, schort en gezichtsbescherming.

Zuur direct wegspoelen met schoon water. Zo nodig naar een arts gaan.
Een veiligheidsbril dragen.
Kinderen uit de buurt houden.
Deze handleiding lezen.

Mercedes-Benz adviseert in verband met de veiligheid alleen accu's te gebruiken die door Mercedes-Benz speciaal voor de auto zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Deze accu's bieden een verhoogde bescherming tegen eruit lopende accuvloeistof, opdat inzittenden niet verwond raken als een accu bij een ongeval wordt beschadigd.

De accu van de auto moet altijd voldoende zijn opgeladen, zodat deze de volledige levensduur kan bereiken.

Als de auto niet wordt gebruikt kan de accu van de auto, zoals andere accu's, gedurende de tijd ontladen. In dit geval de accukabels bij een gekwalificeerde werkplaats laten losmaken. U kunt echter ook een door Mercedes-Benz geadviseerde oplader aansluiten, om de lading bij te houden. Voor meer informatie contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Als de auto overwegend wordt gebruikt voor korte ritten of gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld, de laadtoestand van de accu vaker laten controleren. Als de auto gedurende langere tijd buiten gebruik wordt gesteld, een gekwalificeerde werkplaats om advies vragen.

Als de auto wordt geparkeerd en geen elektrische verbruikers benodigd zijn, de sleutel verwijderen. De auto verbruikt dan zeer weinig energie, waardoor de accu wordt ontzien.

Na een spanningsonderbreking, bijvoorbeeld als de accu ontladen was, moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Zie ook:

Hyundai i10. Side air-bags (indien van toepassing)
Uw voertuig is uitgerust met een side airbag in de voor zitplaatsen. Het doel van het air-bag systeem is om de bestuurder en/of voor inzittenden te voorzien met additionele bescherming dan die ...

Toyota Aygo. Initialisatie
Selecteer "Reset" (resetten) met de knop MENU. Standaardinstellingen initialiseren Selecteer "Reset all" (alles resetten) met de knop MENU en druk op (Yes) (ja). Initialiseren van de geluids ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Wanneer kinderen zonder toezicht in de auto achterblijven, kunnen deze: portieren openen en daardoor andere personen of verkeersdeelnemers in gev ...

Modellen: